Value Power in use

 

 

ARVOT OVAT KAIKEN PERUSTA


Arvopohjainen tekeminen ja kehittäminen ei ole mikään yhden luennon tai koulutuspäivän synnyttämä taikatemppu, ulkopuolisen konsultin tuoma ajatussuunta tai muu hätäratkaisu. Organisaation ja itsensä arvoilla johtaminen on jatkuvaa, elämänaikaista sitoutumista, joka vaatii tekijältään aikaa, mutta tuo sijoitetun ajan moninkertaisena takaisin. Kun organisaatio on avoin ja osallistava, arvot stimuloivat merkityksellisyyttä, selkeyttä ja tuottavuutta.

Organisaatioille arvojohtaminen on prosessi, joka ei ole koskaan valmis, ja se vaatii sitoutumista organisaation joka osalta, eikä se ole pelkästään johdon asia.

​Arvojen ja merkityksellisyyden oivaltaminen oman työn tekemisessä ja työyhteisössä vaatii kuitenkin työstöä. Jos jokin asia on merkityksellinen, se ei vielä kerro asiasta mitään muuta kuin sen, että sillä on jokin merkitys. Merkitys itsessään ei ole mikään arvo. Jos todella halutaan päästä merkityksellisyyden juurille, on selvitettävä, mitä elementit oikeastaan tarkoittavat.


CORE


​CORE määrittää ytimen, perustan, johon kaikki pohjautuu. Kaikki toiminta lähtee organisaation missiosta, joka muodostaa tekemisen ydinkonseptin. Missio (MISSION) on yrityksen perustehtävän kuvaus, joka on liiketoimintasuunnitelman ytimessä. Se on kuvaus siitä, mitä varten yritys on olemassa tai mitä haluamme toiminnallamme edistää.

Visio (VISION) on karsinnan väline, tulevaisuuden kuvaus. Se ilmaisee tahtotilan, unelman, joka toimii myös arkijohtamisen välttämättömänä peruskivenä.

Arvot (VALUES) kertovat miten toimimme. Ne ovat meissä itsessämme, syvällä sisällämme oleva tasojärjestelmä ja niiden avulla voimme priorisoida asioita ja valintojamme. Arvot automatisoivat, helpottavat ja nopeuttavat päätöksentekoa.


GUIDE


​GUIDE opastaa arvopohjaisessa kehittämisessä eteenpäin. Se käy läpi kokonaisrakennetta ja kehitysprosessin keskeisiä vaiheita. Konkreettisen liikkeellelähdön keskiössä ovat tämän tarkentuvan perustan (BASE) lisäksi johtaminen (LEADER) ja kehitystavoitteiden sekä mittariston asettaminen (TRACKER).

Tämän työkaluosion tarkoituksena on tukea halutun muutoksen johtamista ja tuoda osviittaa käytännön toimiin.

Jotta etenemistä pystytään ohjaamaan ja seuraamaan, asetetaan toiminnalle mittarit. On tärkeää löytää tekemistä ja aktiivisuutta kuvaavat oikeat tekijät, jottei mitata pelkkiä seurauksia. Tässä tärkeintä ei välttämättä siis olekaan asioiden tekeminen oikein, vaan oikeiden asioiden tekeminen.


PRACTICE


​PRACTICE keskittyy käytännön tekemiseen – yhdessä. Se lähtee osallistamisesta ja kannustavan kehitysmyönteisen ilmapiirin, SPIRIT rakentamisesta. Ilmapiiri toimii alustana sujuvasti etenevälle toiminnalle ja sen ylläpito vaatii jatkuvaa työtä kaikilta.

Toimeen tarttuminen ja tekemällä oppiminen on sitä arkityötä, jota kutsumme termillä OPERATION. Se on arjen tekoja, joihin kuuluvat prosessien tunnistaminen ja virtauttaminen sekä oman työn priorisointi ja ajankäytön hallinta.

Seurausta sujuvalle ja fiksulle toiminnalle on tuloksentekokyky PROFIT. Tässä arvot ovat arvon tuottajia ja potentiaalin käyttöön vapauttajia. Talouden ennakoiva seuranta liittää aikaisemmassa vaiheessa asetetut mittarit koetukselle ja jatkuvan tarkastelun alle. Hyvin toimiessaan mittarit auttavat merkittävästi ennakoimaan tulevaa ja samalla myös toteuttamaan muutosta, jossa olemme jatkuvasti mukana, tahdoimmepa tai emme.

​Näin arvoista rakentuu lopulta muutoksen kovinta ydintä.